รายวิชาที่เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน
C008 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน 21-22 มีนาคม 2567 4,500 บาท
C009 การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น 13 - 15 มีนาคม 2567 5,500 บาท
C017 การพัฒนาทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 27 มีนาคม 2567 4,500 บาท
C020 เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (on-site + online) อย่างมืออาชีพ 20 มีนาคม 2567 2,800 บาท
C022 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) บนอุปกรณ์โดรนเพื่อการศึกษา (Drone EDU) ขั้นพื้นฐาน (Basic Level) 9 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D012 การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ 6-7 มีนาคม 2567 4,500 บาท
D013 Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา 18 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D022 การบริหารเวลา(Time Management) 6 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D039 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 4,500 บาท
D040 กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ 11 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D042 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 4,500 บาท
D043 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา 6 - 7 มีนาคม2567 4,500 บาท
D050 การสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะและ บ้านอัจฉริยะด้วยเทดโนโลยี IoT 28-29 มีนาคม 2567 4,500 บาท
D060 ชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset 7 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D074 การเขียนหนังสือราชการ 28 กุมภาพันธ์ 2567 2,800 บาท
D075 การเขียนรายงานการประชุม 21 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D076 การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 7 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D095 บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร 28 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D102 KAIZEN กับการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 26 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D104 การพัฒนาความคิดผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital 19-20 มีนาคม 2567 4,500 บาท
D106 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 26 มีนาคม 2567 2,800 บาท
D108 การโค้ชและการสอนงาน 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 4,500 บาท
D111 การวิเคราะห์การเงินการลงทุน และ เพิ่มผลตอบแทนด้วย AI 8 มีนาคม 2567 2,800 บาท
F001 เปาปั้นมือ 10 มีนาคม 2567 2,600 บาท
F002 น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม 31 มีนาคม 2567 2,600 บาท
F003 ขนมสุนัขและแมวทางเลือก (ทำเองได้) 17 มีนาคม 2567 2,600 บาท
F004 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น 3 มีนาคม 2567 2,600 บาท
R010 การสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 25-27 มีนาคม 2567 5,500 บาท