รายวิชาที่เปิดรับสมัคร พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน
C008 การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน 16-17 พฤษภาคม 2567 4,500 บาท
C009 การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น 18- 20 มิถุนายน 2567 5,500 บาท
C015 การใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 16 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
C016 การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น 30-31 พฤษภาคม 2567 4,500 บาท
C017 การพัฒนาทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 19 มิถุนายน 2567 2,800 บาท
C018 พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัยด้วยทักษะดิจิทัล 29 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
C019 การออกแบบและบูรณาการเครื่องมือในชั้นเรียน ตามสไตล์ DIY 14 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
C021 Google AppSheet เบื้องต้น 16-17 พฤษภาคม 2567 4,500 บาท
C022 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) บนอุปกรณ์โดรนเพื่อการศึกษา (Drone EDU) ขั้นพื้นฐาน (Basic Level) 1 มิถุนายน 2567 2,800 บาท
C023 การทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและการประมวลผลข้อมูลจากหุ่นยนต์อากาศยานขั้นพื้นฐาน 1-2 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D012 การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ 12-13 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D013 Why-Why Analysis วิเคราะห์อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา 18 มิถุนายน 2567 2,800 บาท
D022 การบริหารเวลา(Time Management) 31 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D023 กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ 29 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D039 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 13-14 พฤษภาคม 2567 4,500 บาท
D040 กลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ 27 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D041 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ 10 -11 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D042 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 5 - 6 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D043 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา 8 - 9 พฤษภาคม 2567 4,500 บาท
D050 การสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะและ บ้านอัจฉริยะด้วยเทดโนโลยี IoT 12-13 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D059 การให้บริการยุคใหม่ 16 พฤษภาคม2567 2,800 บาท
D060 ชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset 13 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D065 เทคนิคการเป็นพิธีกร 10 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D067 ภาวะผู้นำในยุคที่เปลี่ยนแปลงรุ่น 6 มิถุนายน 2567 2,800 บาท
D074 การเขียนหนังสือราชการ 10 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D076 การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 16 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D095 บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร 2 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D097 ปฏิบัติการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง 10 - 11 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D098 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ในยุค “New Normal” 30-31 พฤษภาคม 2567 4,500 บาท
D100 การจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน (KM) 20 มิถุนายน 2567 2,800 บาท
D102 KAIZEN กับการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 13 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D104 การพัฒนาความคิดผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital 24-25 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D105 พื้นฐานการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 14 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D106 กฏหมายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 15 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
D107 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับบุคลากรภาคเอกชน 25 - 26 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D108 การโค้ชและการสอนงาน 24-25 มิถุนายน 2567 4,500 บาท
D109 เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 28-29 พฤษภาคม 2567 4,500 บาท
D111 การวิเคราะห์การเงินการลงทุน และ เพิ่มผลตอบแทนด้วย AI 14 มิถุนายน 2567 2,800 บาท
D112 พลังทีม Generation mix 9 พฤษภาคม 2567 2,800 บาท
F001 เปาปั้นมือ 26 พฤษภาคม 2567 2,600 บาท
F002 น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม 12 พฤษภาคม 2567 2,600 บาท
F003 ขนมสุนัขและแมวทางเลือก (ทำเองได้) 19 พฤษภาคม 2567 2,600 บาท
F004 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น 9 มิถุนายน 2567 2,600 บาท
R004 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย 28-30 พฤษภาคม 2567 5,500 บาท
R008 การสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัย 17–19 มิถุนายน 2567 5,000 บาท
R009 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ : เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน 10-12 มิถุนายน 2567 5,500 บาท
R012 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนและท้องถิ่น 13-15 พฤษภาคม 2567 5,500 บาท