D076 การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

1. นางสาวณัฐณิชา ชูศักดิ์ศิลป์
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวณิชรัญชน์ ทองพุ่ม
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวณิชานันท์ ดีจริง
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางวราภรณ์ สุภัคนิกร
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาววิลนลิน ยาคำ
ลงทะเบียนแล้ว
6. นายสันติภาพ ปัญญาทิพย์
ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสุกัญญา การเกตุ
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสุณิสา จงประกิจพงศ์
ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวสุวรรณี ชัยชนันต์
ลงทะเบียนแล้ว
10. นายอภิสุทธิ์ เลาหวรรณธนะ
ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวธัญกัญจน์ ณัฐรมย์สิริ
รอชำระเงิน
12. นางสาวปิยะมาศ แพงลาศ
รอชำระเงิน
13. นางสาวสุภาภรณ์ธนาภา แสงใส
รอชำระเงิน
14. นางสาวอมรรัตน์ แมนเมือง
รอชำระเงิน
1. นายจักรภัทร อัครกุลธร
รอชำระเงิน
2. นางสาวทินกร ศรีหาภาค ส่งเสริม
รอชำระเงิน
3. นางสาวมนต์ณภัค นิลยาน
รอชำระเงิน
4. นางสาวศิรามน ปานกลิ่นพุฒ
รอชำระเงิน
5. นางสาวสุมนา ปริยานนท์
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ 
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ  
  • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค 
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ 
  •  ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด  
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน  
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในวิธีการจดบันทึกรายงานการประชุม 
  • คำศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม  
  • วิเคราะห์ตัวอย่างรายงานการประชุม  

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน