D076 การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม

1. นางสาวฉณิตตา เงินงาม
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวณัฐณิชา ชูศักดิ์ศิลป์
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวณิชรัญชน์ ทองพุ่ม
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวณิชานันท์ ดีจริง
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวธัญกัญจน์ ณัฐรมย์สิริ
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวปิยะมาศ แพงลาศ
ลงทะเบียนแล้ว
7. นางวราภรณ์ สุภัคนิกร
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาววิลนลิน ยาคำ
ลงทะเบียนแล้ว
9. นายสันติภาพ ปัญญาทิพย์
ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวสุกัญญา การเกตุ
ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวสุณิสา จงประกิจพงศ์
ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวสุภาภรณ์ธนาภา แสงใส
ลงทะเบียนแล้ว
13. นายสุรศักดิ์ สุโอสถ
ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวสุวรรณี ชัยชนันต์
ลงทะเบียนแล้ว
15. นายอภิสุทธิ์ เลาหวรรณธนะ
ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวอมรรัตน์ แมนเมือง
ลงทะเบียนแล้ว
1. นายจักรภัทร อัครกุลธร
รอชำระเงิน
2. นางณัฏฐกานต์ ภูธรโยธิน
รอชำระเงิน
3. นางสาวทินกร ศรีหาภาค ส่งเสริม
รอชำระเงิน
4. นางสาวมนต์ณภัค นิลยาน
รอชำระเงิน
5. นางสาวรุ่งทิพย์ เรืองนภารัตน์
รอชำระเงิน
6. นายสุทัศน์ ปานมา
รอชำระเงิน
1. นางสาวกุลสตรี ไชยวงค์
รอชำระเงิน
2. นางสาวชฎารัตน์ เรืองวงษ์
รอชำระเงิน
3. นางสาวณัฐณิชา ผิวจันทร์
รอชำระเงิน
4. นางสาวนันทนัท แย้มวันเพ็ญ
รอชำระเงิน
5. นางสาวนุจรี หนูย้อย
รอชำระเงิน
6. นางสาวปพิชญา ฉิมอยู่
รอชำระเงิน
7. นางสาวพวงผกา โชคชัยสมบัติ
รอชำระเงิน
8. นางสาวศิรามน ปานกลิ่นพุฒ
รอชำระเงิน
9. นายอดิศักดิ์ ผักก่า
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ 
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ  
  • การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค 
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ 
  •  ฝึกร่างหนังสือราชการตามโจทย์ที่กำหนด  
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน  
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในวิธีการจดบันทึกรายงานการประชุม 
  • คำศัพท์ในการจดบันทึกรายงานการประชุม  
  • วิเคราะห์ตัวอย่างรายงานการประชุม  

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน