D023 กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์

1. นางสาวsuda pholjran
รอชำระเงิน
2. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช
รอชำระเงิน
3. นางวนิดา มากานนท์
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง
  • สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์
  • หลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์
  • วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 10 วิธี
  • แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน