D023 กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: กลยุทธ์การคิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์

1. นางสาวดวงสมร นันทนิพัทธ์
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางวนิดา มากานนท์
รอชำระเงิน
1. นางสาวsuda pholjran
รอชำระเงิน
2. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช
รอชำระเงิน
3. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
4. นางสาวณัฐลิตา พยัพ
รอชำระเงิน
5. นางสาวพิศมัย ทองเที่ยง
รอชำระเงิน
6. นางสาววรรชมน อังอำนวยโชค
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความสำคัญของการมีและใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • ฝึกนิสัยที่สร้างความสำเร็จและความเชื่อมันในตนเอง
  • สนับสนุนให้ชอบสร้างสรรค์
  • หลักการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มคิดสร้างสรรค์
  • วิธีการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 10 วิธี
  • แบบฝึกหัดในการสร้างความคิดใหม่ๆ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน