D097 ปฏิบัติการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: ปฏิบัติการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง

1. นางสาวปัทมา กัลยารัตน์
รอชำระเงิน
2. นางสาววิลาวัลย์ หิรัญโสทร
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ รศ. ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • สาระเบื้องต้นของ Learning Outcome และ Outcome-base Education ในทุกระดับ (หลักสูตร รายวิชา และหน่วยการสอน)
  • การถอดแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การกำหนดวัตถุประสงค์การสอน
  • แปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) สู่กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการสอน
  • ฝึกปฏิบัติการเขียน Learning Outcome ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา และหน่วยการสอน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน