F003 ขนมสุนัขและแมวทางเลือก (ทำเองได้)

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: ขนมสุนัขและแมวทางเลือก (ทำเองได้)

1. นางสาวกอบแก้ว ตระกูลเกิด
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวจิรัญญา อาชวพงศ์พาณิชย์
ลงทะเบียนแล้ว
3. นายฐนพล ลิ่มวชิรโชติ
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวธนาภรณ์ เกริกกิระกิจ
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวปิยะรัตน์ พันธุ์เสือ
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวมณีทิพย์ ชวิตรานุรักษ์
ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวศศิประภา อินธิแสน
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสุนันทา ตรีคำ
ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวอรัญญา เสาวคนธ์
ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวอาคิรา มีฆฤณ
ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวกชพร ปัญญาพัฒนภัค
รอชำระเงิน
12. นายจิรวัฒน์ ว่องสนองกิจ
รอชำระเงิน
13. นายธฤต มีเหมือน
รอชำระเงิน
14. นางปัทมท สุริฉาย
รอชำระเงิน
15. นางสาวพิชญา ดิลกวุฒิสิทธิ์
รอชำระเงิน
16. รภัสสา สวัสดิ์ศรี
รอชำระเงิน
17. นางสาววัชรี ทองดอนหับ
รอชำระเงิน
18. นางสาววิชุดา บุญพนิตนันท์
รอชำระเงิน
19. นายวิษณุ ทองย้อย
รอชำระเงิน
20. นางสุณี มณีวรรณ์
รอชำระเงิน
21. นางสาวสุวารี พัดเย็น
รอชำระเงิน
22. นางสาวอฎิฐา ชิดสิน
รอชำระเงิน
23. นางสาวอรวรรณ อมรสมบูรณ์ศักดิ์
รอชำระเงิน
24. นายเมธี ภู่ศรี
รอชำระเงิน
1. นางสาวพิมพ์ชนก คล่องผจญกิจ
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวพิรอร ตีระจินดา
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวพัดชา บางอ้อ
รอชำระเงิน
4. นางสาววิชาภา คุณอมรเลิศ
รอชำระเงิน
5. นางสาวเบญจพร นาคราช
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัขและแมว อาหารสำเร็จรูป   
  • อาหารแบบปรุงเอง อาหารทางเลือก และรูปแบบของอาหาร   
  • โภชนาการ  วัตถุดิบ  ยีสต์  สารปรุงแต่งอาหาร    
  • สูตรอาหารสุนัขทั่วไป  สูตรอาหารสุนัขเฉพาะ
  • ปฏิบัติการ การทำขนมสุนัขและแมวแบบแห้ง 

     

  • การเตรียมส่วนผสม  การขึ้นรูป การอบทำให้แห้งด้วยไมโครเวฟ  

  • การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษา

หมายเหตู : วัสดุที่ผู้อบรมควรนำมา  :   ผ้ากันเปื้อน  หมวกคลุมผม  ผ้าเช็ดมือ

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบอาหาร

การบรรจุภัณฑ์

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน