ตรวจสอบรายชื่อวิชา: มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร

วิทยากร:

ดร.สุชาติ สังข์เกษม

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • นำเอาคุณลักษณะของผู้นำที่ต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ยุคใหม่ 
  • เรียนรู้เนื้อหาของผู้นำที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลด Generation Gap 
  • เรียนรู้มนุษยสัมพันธ์ของการสร้างเครือข่าย

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะของผู้นำด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาเรียนรู้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อลด Generation Gap
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ข้อมูลด้านความคิด จากอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีประสบการณ์ในการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับหัวหน้างาน ( แผนก, กอง, ฝ่ายงาน )
  • นักบริหารจากองค์กร ภาคเอกชน และอื่นๆ     

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน