R011 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ

วิทยากร:

รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 • หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณ ความสำคัญของมาตรวัดในแบบสอบถาม การกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
 • การเปิดโปรแกรม การใช้เมนูของโปรแกรม   และการตั้งค่าตัวแปรและการเปลี่ยนค่าของตัวแปร
 • การป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามในโปรแกรม
 • การสร้างตัวแปรใหม่จากการคำนวณ เงื่อนไข และการเลือกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์                   
 • (การบริหารจัดการข้อมูล)
 • การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
 • การหาค่าสถิติพื้นฐาน (Descriptive statistic)  เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-การหาค่าสถิติอ้างอิง (Inferential statistic)   
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเปรียบเทียบ (One Sample t-test, Independent t-test,                       Paired sample, t-test)
 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test (One Way Analysis of Variances, Two Way Analysis of Variances ฯลฯ)  
 • การหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi ? Square, Correlation
 • การพยากรณ์ด้วยสถิติ Regression
 • การอ่านผลและแปลผลจากการคำนวณ 

 

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณและสามารถใช้ประโยชน์ในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณผลได้ 
 • ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณผลจากสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิงได้ 
 • ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านผลและแปลผลจากการคำนวณได้

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน