ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเขียนรายงานการประชุม

วิทยากร:

รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม
  • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของรายงานการประชุม
  • การประชุม และรูปแบบของการประชุม
  • ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
  • การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม ได้แก่ การใช้คำ สำนวน ประโยค และการเขียนย่อหน้า
  • ปัญหาการเขียนรายงานการประชุม
  • บทบาทสมมติการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
  • การจัดทำรายงานการประชุม
  • วิทยากรประเมินคุณภาพรายงานการประชุม

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน