ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเขียนรายงานการประชุม

1. นางสาวกุลภรณ์ หงษ์ทอง
รอชำระเงิน
2. นางสาวนพวรรณ ระลึกมูล
รอชำระเงิน
1. นางกุลจิรา กุญแจทอง
รอชำระเงิน
2. นายณัฏฐธนณัฏฐ์ หอมทวี
รอชำระเงิน
3. นางฤดีรัศมิ์ ศรีฐานสุขะกุล
รอชำระเงิน
4. นางสาวอาทิตยา เจริญชนม์
รอชำระเงิน
1. นายชยานันต์ ภุมรินทร์
รอชำระเงิน
2. นายธนากร ฤกษะเสน
รอชำระเงิน
3. นายเกรียงเดช ฉุยฉาย
รอชำระเงิน
4. นายเชษฐา สวัสดิ์ธนบาล
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม
  • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของรายงานการประชุม
  • การประชุม และรูปแบบของการประชุม
  • ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
  • การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม ได้แก่ การใช้คำ สำนวน ประโยค และการเขียนย่อหน้า
  • ปัญหาการเขียนรายงานการประชุม
  • บทบาทสมมติการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
  • การจัดทำรายงานการประชุม
  • วิทยากรประเมินคุณภาพรายงานการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน