F004 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น

1. นายจิโรภาส รตาภรณ์
รอชำระเงิน
2. นางชลิดา เหนี่ยวบุบผา
รอชำระเงิน
3. นายสิริชัย จันทร์นิ่ม
รอชำระเงิน
1. นางสาวชนัญญา สุวรรณศร
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางพนิดา เครือคล้าย
ลงทะเบียนแล้ว
3. นายวณัจกรณ์ มหาเทียน
ลงทะเบียนแล้ว
4. นายวุฒิพงษ์ แว่นแก้ว
ลงทะเบียนแล้ว
5. นายศุภโชค กุลชัย
ลงทะเบียนแล้ว
6. นายสมเกียรติ มูลมั่งมี
ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวจีรวรรณ ขวาธิจักร
รอชำระเงิน
8. นางสาวพรพรรณ รัศมีธรรมวงศ์
รอชำระเงิน
9. นางสาววัชรพรรณ เหรียญทอง
รอชำระเงิน
10. นายวันฉัตร หุ่นยนต์
รอชำระเงิน
11. นางวิภาวดี สุรคุปต์
รอชำระเงิน
12. นายศุภมงคล แผ้วเกษม
รอชำระเงิน
13. นายสมศักดิ์ ตู้แก้ว
รอชำระเงิน
14. นายโรจ จิรัชญาเจริญ
รอชำระเงิน
15. นายไชยนันท์ แสงทอง
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน 
  • วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
  • ประโยชน์ของไส้เดือน
  • การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน
  • การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน
  • การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
  • ฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน