F004 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น

1. นายวุฒิพงษ์ แว่นแก้ว
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายจิโรภาส รตาภรณ์
รอชำระเงิน
3. นางชลิดา เหนี่ยวบุบผา
รอชำระเงิน
4. นางสาวณัฏฐาชิดา ชัยติกุล
รอชำระเงิน
5. นายรัตนศักดิ์ เกิดเล็ก
รอชำระเงิน
6. นายโรจ จิรัชญาเจริญ
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน 
  • วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
  • ประโยชน์ของไส้เดือน
  • การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน
  • การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน
  • การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
  • ฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน