D067 ภาวะผู้นำในยุคที่เปลี่ยนแปลงรุ่น

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: ภาวะผู้นำในยุคที่เปลี่ยนแปลงรุ่น

1. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
2. นางสาวนุชพร พราหมณ์คณาจารย์
รอชำระเงิน
3. นายระพีพัฒน์ ตัณฑวณิช
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 

 • จิตวิทยาการบริหารเชิงพฤติกรรมในยุค New Normal 4.0
 • ธรรมาภิบาลของภาวะผู้นำตามแนวทรงงาน ร.9
 • การสร้างทีมแกร่งและศิลปการบังคับบัญชา
 • วงจรแห่งความสำเร็จขององค์การ
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การ
 • การบริหารความขัดแย้งเชิงพุทธ
 • เทคนิคการให้รางวัลการลงโทษอย่างเป็นธรรม
 • หลุมพรางทางการบริหารของผู้นำ
 • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของสังคมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

 

 • ผู้บริหารสามารถสร้างให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรได้? ทำให้เกิดพลังร่วมในองค์การ
 • ระบบงานและมาตรฐานจะถูกพัฒนาได้ด้วยผู้ปฏิบัติงานทุกคน
 • ผลผลิตและบริการมีการพัฒนาในอัตราที่สูงขึ้น
 • ลดช่องว่างทางเพศวิถีที่หลากหลาย

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน