D109 เทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร:

ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง บริษัท สกิลเชป จำกัด

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 • หลักการขายแบบที่ปรึกษา
 • วิธีการคัดเลือกและค้นหาลูกค้ามุ่งหวังกลุ่มเป้าหมาย
 • การเตรียมตัววางแผนก่อนเข้าพบลูกค้า
 • การใช้คำถามได้อย่างมืออาชีพเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการทำธุรกิจ
 • การโน้มน้าว และการต่อรอง
 • เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ซื้อ 4 แบบ
 • วิธีการนำเสนอและปิดการขาย
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว
 • สามารถรับมือกับข้อโต้แย้งด้วยวิธีการใช้คำถาม
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หัวใจการให้บริการที่ดีและรักษาลูกค้า

 ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขายที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การเกิดยอดขายที่ดีขึ้น
 • ผู้เข้าอบรมสามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
 • ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนงานขาย คัดกรองลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการงานขายได้อย่างเป็นระบบ  
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเจรจาต่อรอง ตอบข้อโต้แย้ง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่รางมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมพัฒนาการดูแลลูกค้าเก่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดไปสู่งานขายได้มากขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • พนักงานขายระดับต้น จนถึง ระดับกลางที่มีประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน