ตรวจสอบรายชื่อวิชา: Google AppSheet เบื้องต้น

1. นายประเวสน์ แบบประเสริฐ
รอชำระเงิน
2. นางวราภรณ์ สุภัคนิกร
รอชำระเงิน
1. นางสาวชญาภรณ์ จะประเสริฐ
รอชำระเงิน
2. นางสาวณัฐพรรณ สุขโต
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • การใช้งานเบื้องต้น Google Sheet เพื่อการเก็บข้อมูล 
  • การออกแบบ ตารางข้อมูล บน Google Sheet 
  • การสร้างตารางข้อมูลและ การจัดการข้อมูล บน Google Sheet 
  • แนะนำ Google Sheet 
  • การสร้าง แอพพลิเคชั่น บน Google Sheet 
  • การวางรูปแบบของ UX บน AppSheet ฟอร์ม 
  • การใช้งาน Component ต่างๆ 
  • เทคนิค การจัดการ แอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยผู้ใช้งาน 
  • การนำ แอพพลิเคชั่นไปใช้งาน บนอุปกรณ์ต่างๆ 

หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน