ตรวจสอบรายชื่อวิชา: เทคนิคการเป็นพิธีกร

1. นางสาวริญญภัสร์ ธีรเมธินศิลป์
รอชำระเงิน
2. นางสาวสุชาวดี กลึงในเมือง
รอชำระเงิน
3. นายสุทธิรกษ์ สุดโต
รอชำระเงิน
4. นายอดิศักดิ์ ผักก่า
รอชำระเงิน
5. นางอัธยา เจริญพจน์
รอชำระเงิน
6. นางสาวเสาวลักษณ์ หัดคำหมื่น
รอชำระเงิน
1. นายทนง​ศักดิ์​ ธีระท​นง​วุฒิ​
รอชำระเงิน
2. นายมูฮำหมัด เจะอาแว
รอชำระเงิน
1. นางสาวนริสา​ สถิตย์เสถียร
รอชำระเงิน
2. นางมธุรส ปิยะพันธ์
รอชำระเงิน
3. นายยุทธนา สุวรรณ
รอชำระเงิน
4. นางสาวสิริอินทิรา เคียงศิริ
รอชำระเงิน
5. นางสุพัตรา เอื้อพงศธร
รอชำระเงิน
6. นางสาวอุมาพร พลายแก้ว
รอชำระเงิน
7. นางเนตรดาว ช่วยรักษา
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก, อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

1. หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          - การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

          - ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกเสียง

          - การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร

- บทบาท หน้าที่ของพิธีกร

- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร

          - การใช้ไมโครโฟน        

          - หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 1

          - การเป็นพิธีกรในงานเป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

4. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 2

          - การเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

 

5. สรุปเนื้อหาการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน