ตรวจสอบรายชื่อวิชา: เทคนิคการเป็นพิธีกร

1. นางสาวญาณภัทร ประทุมศิริ
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายนายธนากร นาเมืองรักษ์
รอชำระเงิน
3. นางสาวริญญภัสร์ ธีรเมธินศิลป์
รอชำระเงิน
4. นางศิริประภา คำแย้ม
รอชำระเงิน
5. นางสาวสุชาวดี กลึงในเมือง
รอชำระเงิน
6. นายสุทธิรกษ์ สุดโต
รอชำระเงิน
7. นายอดิศักดิ์ ผักก่า
รอชำระเงิน
8. นางอัธยา เจริญพจน์
รอชำระเงิน
9. นางสาวเสาวลักษณ์ หัดคำหมื่น
รอชำระเงิน
1. นายมูฮำหมัด เจะอาแว
รอชำระเงิน
2. นายอดิศักดิ์ ผักก่า
รอชำระเงิน
1. นายทนง​ศักดิ์​ ธีระท​นง​วุฒิ​
รอชำระเงิน
2. นางสาวสิริอินทิรา เคียงศิริ
รอชำระเงิน
3. นางสุพัตรา เอื้อพงศธร
รอชำระเงิน
4. นางเนตรดาว ช่วยรักษา
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก, อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

1. หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          - การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

          - ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกเสียง

          - การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร

- บทบาท หน้าที่ของพิธีกร

- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร

          - การใช้ไมโครโฟน        

          - หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 1

          - การเป็นพิธีกรในงานเป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

4. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 2

          - การเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล

 

5. สรุปเนื้อหาการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน