R004 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย

1. นางสาวนิพาพร หูตาชัย
รอชำระเงิน
2. นายสถาพร บุญศรี
รอชำระเงิน
3. นายอภิสิทธิ์ อินทร์ประสิทธิ์
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
  • หลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
  • การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย
  • การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
  • เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิจัย
  • กรณีศึกษา
  • ปฏิบัติการ : การออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน