C020 เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (on-site + online) อย่างมืออาชีพ

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด (on-site + online) อย่างมืออาชีพ

1. นางสาวจนัญญา นฤตย์ศาสตร์
รอชำระเงิน
2. นางสาวดุจดาว มังคละศิริ
รอชำระเงิน
3. นางสาวพิชญ์ภัสสร์ ชัยบัวแดง
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.อุบล ทองปัญญา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 • การตั้งค่าเครื่องมือและระบบสำหรับการจัดประชุมออนไลน์ 
 •  เทคนิคการจัดอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด 
 •  เทคนิคการจัดการและการควบคุมระบบการประชุมในรูปแบบไฮบริด 
 •  การฝึกปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 

 • ครู อาจารย์ นักวิชาการสำหรับการเรียนการสอน การจัดบรรยาย และการจัดประชุม
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุม
 • บุคคลที่สนใจ
อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม

 

 

 • คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)  
 • สมาร์ทดีไวซ์ เช่น Tablets / Smartphone  
 • ชุดอุปกรณ์หูฟังและไมค์ (Head Set / Mic / Headphone)

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน