R010 การสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

วิทยากร:

รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ ?การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยผสานวิธี
  • ประเภทของการวิจัยผสานวิธี
  • กรณีศึกษาของการวิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ
  • การสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี และการเขียนโครงการวิจัย
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

 

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของการวิจัยผสานวิธี
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจวิธีการสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยผสานวิธีได้

 

 

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
     ผู้ที่สำเร็จเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน