ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน

1. นางซาบีร่า พลบำรุงวงศ์
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายฐนกร บุญจันทร์
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวน้ำเพชร สุขเกษม
ลงทะเบียนแล้ว
4. นายวีระชัย กัลยานิติคุณ
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวศิรประภา ธรรมไชย
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสิริพร ศรีปราชญ์
ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสุพรรษา ปัญญาเรือน
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวสุรัชนา ปัญจพล
ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวอรสุมา แพร่คุณธรรม
ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวอัจฉรา สิทธิตัน
ลงทะเบียนแล้ว
1. นางสาวชลิตา แค่มจันทึก
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวชุติพร ช่างต่อ
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวทักษพร กรรณสูตร
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวธนาทิพย์ สุทธิประภา
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวนฤมล ศรีสุข
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนุกา เชิดชูพนาลี
ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวปรียานันท์ ประกิ่ง
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวพนิดา ประสารสี
ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาววรลักษณ์ กาญจนะ
ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวอัจฉรา ลัทธิ
ลงทะเบียนแล้ว
11. นายเสริมเกียรติ ฉันทวิลาสกุล
ลงทะเบียนแล้ว
1. นางสาวจันทิรา ปุกดา
รอชำระเงิน
2. นางสาวชญาภรณ์ จะประเสริฐ
รอชำระเงิน
3. นายดรัณภพ เมฆอรุณกมล
รอชำระเงิน
4. นางสาวปัทมาพร ปะวะทัง
รอชำระเงิน
5. นางสาวสุภาพร ทิมทอง
รอชำระเงิน
6. นางอลิสรา วรรณพัฒน์
รอชำระเงิน
7. นางสาวอังศุกา บรรจง
รอชำระเงิน
8. นางสาวเหมสุดา ท้าวเอี่ยม
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • พื้นฐานการใช้ Excel
  • การจัดเก็บข้อมูล
  • การอ้างอิงข้อมูล
  • การสืบค้นจากข้อมูล
  • การเชื่อมโยงข้อมูล
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart
  • ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
  • หมายเหตุ : ผู้อบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาในวันอบรม

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน