ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การใช้ Microsoft Excel เพื่อการใช้งานในสำนักงาน

1. นายจักรภัทร อัครกุลธร
รอชำระเงิน
2. นางซาบีร่า พลบำรุงวงศ์
รอชำระเงิน
3. นายฐาปกรณ์ กองเมือง
รอชำระเงิน
4. นางสาวนฤมล ศรีสุข
รอชำระเงิน
5. นางสาวน้ำเพชร สุขเกษม
รอชำระเงิน
6. นางสาวปิยะมาศ แพงลาศ
รอชำระเงิน
7. นายพลภัทร์ พลบำรุงวงศ์
รอชำระเงิน
8. นายวีระชัย กัลยานิติคุณ
รอชำระเงิน
9. นางสิริพร ศรีปราชญ์
รอชำระเงิน
10. นางสาวสุพรรษา ปัญญาเรือน
รอชำระเงิน
11. นางสาวสุรัชนา ปัญจพล
รอชำระเงิน
12. นางสาวอรอุมา แพร่คุณธรรม
รอชำระเงิน
1. นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ
รอชำระเงิน
2. นางสาวธัญพร สุดสุภาพ
รอชำระเงิน
3. นางสาวอัจฉรา ลัทธิ
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.เอกอนงค์ ตั้งกฤษ์วราสกุล ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • พื้นฐานการใช้ Excel
  • การจัดเก็บข้อมูล
  • การอ้างอิงข้อมูล
  • การสืบค้นจากข้อมูล
  • การเชื่อมโยงข้อมูล
  • การใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel สำหรับการจัดการข้อมูล
  • การจัดทำรายงานสรุปข้อมูลและแผนภาพสำหรับนำเสนอ ด้วย PivotTable และ PivotChart
  • ฝึกปฏิบัติการใช้งานฟังก์ชั่นใน Excel
  • หมายเหตุ : ผู้อบรมเตรียมโน๊ตบุ๊คมาในวันอบรม

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน