D095 บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร

1. นางสาวญาณภัทร ประทุมศิริ
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายฐนกร บุญจันทร์
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวณัฐธยาน์ ลิมปกาญจนารัตน์
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวนุชพร พราหมณ์คณาจารย์
ลงทะเบียนแล้ว
5. นายปวีร์ คล่องเวสสะ
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางพีรญา อุ่นเอม
ลงทะเบียนแล้ว
7. นายภาคภูมิ เนียมศรี
ลงทะเบียนแล้ว
8. นายภานพ ใจเกื้อ
ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวภาสินี ก้านจักร
ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาววนิดา จรุงกิจกุล
ลงทะเบียนแล้ว
11. นายวิทิต สีหนนท์
ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาววิลินดา พงศ์ธราธิก
ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวศรัณญภัส รักศีล
ลงทะเบียนแล้ว
14. นางศิริประภา คำแย้ม
ลงทะเบียนแล้ว
15. นางศุภกร แสงแก้ว
ลงทะเบียนแล้ว
16. นายสิทธิภัค วนิชเวทย์พิบูล
ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวสุชัญญ์ญา บุญมี
ลงทะเบียนแล้ว
18. เด็กชายณัฐคเณศวร์ พรานวิหค
ลงทะเบียนแล้ว
19. นายเทวัลย์ เรืองทอง
ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาวเรณุกา ทวีเชื้อ
ลงทะเบียนแล้ว
1. นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม
รอชำระเงิน
2. นายปัญจพัฒน์ เบญจนวนนท์
รอชำระเงิน
3. นางสาวมนัญญา สีลพัทธ์กุล
รอชำระเงิน
4. นางสาวมนัสนันท์ ศรีจันทร์งาม
รอชำระเงิน
5. นางสาวริญญภัสร์ ธีรเมธินศิลป์
รอชำระเงิน
6. นายลาย ซูน จิง
รอชำระเงิน
7. นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว
รอชำระเงิน
8. นางสาวสุกัญญา กล้าขยัน
รอชำระเงิน
9. นายอดิศักดิ์ ผักก่า
รอชำระเงิน
10. นางเทียนทอง ติว
รอชำระเงิน
11. นางเหมย เจิ้น หลัว
รอชำระเงิน
1. นางสาวกุลสตรี ไชยวงค์
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวณัฐยา อุดมวงษ์
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวนฤมล มาอุ่น
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางพรทิพา ศิลาวัชรพล
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางพัฒนาภรณ์ ผดุงกาญจน์
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวพิชามญชุ์ ไหว้พรหม
ลงทะเบียนแล้ว
7. นายมนัส บริสุทธิ์
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาววนิสรา ไตรรัตนวนานนท์
ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาววิไลภรณ์ วงษ์กิติโสภณ
ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสิภัสสร มินทะมอน
ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง
ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวสุภาพร ศรีสว่าง
ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวสุวธิดา เสือปาน
ลงทะเบียนแล้ว
14. นายอนุชิต หน่อทอง
ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวอิงอร วิเชียรสรรค์
ลงทะเบียนแล้ว
16. นางอุทัยวรรณ อำพันขาว
ลงทะเบียนแล้ว
วิทยากร:

รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 • การพัฒนาบุคลิกภาพและหลักการพูดในที่สาธารณะ
 • การเตรียมการพูดในรูปแบบต่าง ๆ
 • กลยุทธ์การขจัดความประหม่าหน้าเวที
 • การใช้ถ้อยคำและน้ำเสียง สายตา ท่าทาง ประกอบการพูด
 • การพูดเพื่อจูงใจผู้ฟัง
 • เทคนิคการเล่าเรื่องที่ประทับใจ
 • หลักการพูดในโอกาสและพิธีการต่างๆ
 • การสร้างและเร้าอารมณ์ในการพูด

ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • อาการประหม่าลดลงเมื่อต้องเป็นผู้กล่าว สุนทรพจน์ ปาฐกถา นำเสนอ หรือผู้ดำเนินพิธีการ
 • กล้าเผชิญหน้ากับสังคมได้ทุกเวทีได้อย่างมั่นใจ
 • รู้จักควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในการพูดและการฟัง

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน