D095 บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: บุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร

1. นางสาวนงลักษณ์ บุตทศ
รอชำระเงิน
2. นางสาวนุชพร พราหมณ์คณาจารย์
รอชำระเงิน
3. นายภานพ ใจเกื้อ
รอชำระเงิน
1. นางสาวจารุวรรณ คงเพชร
รอชำระเงิน
2. นางพีรญา อุ่นเอม
รอชำระเงิน
3. นายวรพล ทางสวัสดิกุล
รอชำระเงิน
4. นายวิทิต สีหนนท์
รอชำระเงิน
5. นางสาววิลัยวรรณ คือสูงเนิน
รอชำระเงิน
6. นางศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 • การพัฒนาบุคลิกภาพและหลักการพูดในที่สาธารณะ
 • การเตรียมการพูดในรูปแบบต่าง ๆ
 • กลยุทธ์การขจัดความประหม่าหน้าเวที
 • การใช้ถ้อยคำและน้ำเสียง สายตา ท่าทาง ประกอบการพูด
 • การพูดเพื่อจูงใจผู้ฟัง
 • เทคนิคการเล่าเรื่องที่ประทับใจ
 • หลักการพูดในโอกาสและพิธีการต่างๆ
 • การสร้างและเร้าอารมณ์ในการพูด

ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • อาการประหม่าลดลงเมื่อต้องเป็นผู้กล่าว สุนทรพจน์ ปาฐกถา นำเสนอ หรือผู้ดำเนินพิธีการ
 • กล้าเผชิญหน้ากับสังคมได้ทุกเวทีได้อย่างมั่นใจ
 • รู้จักควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลในการพูดและการฟัง

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน