ตรวจสอบรายชื่อวิชา: KAIZEN กับการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

วิทยากร:

ดร.รัตนา กลั่นแก้ว

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • การเพิ่มผลผลิต
  • ไคเซนคืออะไร 
  •  แนวคิดของไคเซน 
  • ไคเซนกับการเพิ่มผลผลิตสู่นวัตกรรมใหม่  
  • ไคเซนกับองค์กรคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม 
  • ช่วยให้สามารถนำแนวทางการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน , สามารถช่วยให้คิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  • สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานประจำวัน
  • ช่วยให้เกิดการปรับปรุงสู่นวัตกรรมใหม่ในการทำงาน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน