D012 การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่

1. นายสิทธิศักดิ์ มหาชัยชนะกุล
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวนภัสสร สุสละ
รอชำระเงิน
1. นางสาวปัญญดา โชตะมังสะ
รอชำระเงิน
2. นางสาวสมชัยยา สุริฉันท์
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ชนัธณา ศิวโมกษธรรม

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • พื้นฐานและแนวคิดการเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่
  • การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน
  • การวิเคราะห์ความ เป็นไปได้โครงการลงทุน
  • การบริหารความเสี่ยงผ่านการประกันภัย
  • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โครงการลงทุน การประกันภัย

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน