วิทยากร:

รศ.ดร.พัชรา เอี่ยมเจริญ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความสำคัญของการนำเสนอ
  • การนำเสนอรูปแบบต่างๆ
  • กระบวนการนำเสนอ
  • การจัดเตรียมเนื้อหาที่ถูกใจผู้ฟัง
  • การเตรียมการนำเสนอที่โดนใจผู้ฟัง
  • เทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย
  • ปัญหาที่พบเจอในการนำเสนอ
  • การค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง
  • การฝึกปฏิบัติการนำเสนอในสถานการณ์จริง

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน