D098 การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ในยุค “New Normal”

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ในยุค “New Normal”

วิทยากร:

ดร.สุชาติ สังข์เกษม

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • พฤติกรรมการทำงานแบบไทย 
  • ความหมายแห่งความขัดแย้ง 
  • ประเภทของความขัดแย้ง  
  • การใช้เทคนิคในการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้ง   
  • Work Shop การเจรจาเพื่อลดหรือระงับความขัดแย้ง 
  • สรุปและนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน