F002 น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม

1. นางสว่างจิตต์ ธัมมารักขิตานนท์
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวมนชยา ดิลกวุฒิสิทธิ์
รอชำระเงิน
3. นายวาทิตย์ ยางฮึม
รอชำระเงิน
1. นางสาวสุทธิญาณ์ เริ่มอรุณรอง
ลงทะเบียนแล้ว
2. นาง- -
รอชำระเงิน
3. นางสาวนัยนา ทุมพวัน
รอชำระเงิน
4. นางโชติรัชต์ สัมปัตตะวนิช
รอชำระเงิน
1. นางสาวกนกรัตน์ ตังควุฒิวิจิตร
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายณฐกฤต เตมะศิริ
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวยุพิน ต้นเกตุ
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวอิสรา เครือคล้าย
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวเรวดี ใจหาญ
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาว รัชตา พิมลศักดิ์
รอชำระเงิน
7. นางชนาภา เลิศฤทธิ์วรกุล
รอชำระเงิน
8. นายพิชิต ชุติมาเทวินทร์
รอชำระเงิน
9. นางอัจฉราภินันท์ มาตุการุณ
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 
สูตรและกระบวนการผลิต, การประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปรุง, หลักการ  Hurdle technology, Packagingและการบรรจุ ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ
 

ปฏิบัติการผลิตน้ำพริกจำนวน 2 สูตร ได้แก่

     - น้ำพริกแหนมเห็ด (น้ำพริกเผาประยุกต์ สูตร Signature )

     - น้ำพริกแจ่วบองอิสาน (Signature)

ปฏิบัติการผลิตน้ำพริกจำนวน 3 สูตร ได้แก่

     - น้ำพริกกากหมูคั่วสมุนไพร

     - น้ำพริกปลาสลิดฟู

 

     - น้ำพริกหนุ่ม สูตรผัดกะปิย่าง (Signature)

ตอบข้อซักถามและสรุป

 

วัสดุที่ผู้เข้ารับการอบรมควรนำมา

 

       สมุดบันทึก ปากกา ผ้ากันเปื้อน และภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำเอง

 

สถานที่ฝึกอบรม  : ห้องฝึกอบรม (609) ชั้น 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน