F002 น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: น้ำพริก 5 สูตรลับสำหรับธุรกิจออนไลน์ สร้างรายได้เสริม

1. นางสว่างจิตต์ ธัมมารักขิตานนท์
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายณฐกฤต เตมะศิริ
รอชำระเงิน
3. นางสาวพิชญา ดิลกวุฒิสิทธิ์
รอชำระเงิน
4. นายพิชิต ชุติมาเทวินทร์
รอชำระเงิน
5. นายวาทิตย์ ยางฮึม
รอชำระเงิน
6. นางสาวสุทธิญาณ์ เริ่มอรุณรอง
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 
สูตรและกระบวนการผลิต, การประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปรุง, หลักการ  Hurdle technology, Packagingและการบรรจุ ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ
 

ปฏิบัติการผลิตน้ำพริกจำนวน 2 สูตร ได้แก่

     - น้ำพริกแหนมเห็ด (น้ำพริกเผาประยุกต์ สูตร Signature )

     - น้ำพริกแจ่วบองอิสาน (Signature)

ปฏิบัติการผลิตน้ำพริกจำนวน 3 สูตร ได้แก่

     - น้ำพริกกากหมูคั่วสมุนไพร

     - น้ำพริกปลาสลิดฟู

 

     - น้ำพริกหนุ่ม สูตรผัดกะปิย่าง (Signature)

ตอบข้อซักถามและสรุป

 

วัสดุที่ผู้เข้ารับการอบรมควรนำมา

 

       สมุดบันทึก ปากกา ผ้ากันเปื้อน และภาชนะสำหรับใส่อาหารที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำเอง

 

สถานที่ฝึกอบรม  : ห้องฝึกอบรม (609) ชั้น 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน