วิทยากร:

รศ.ดร.พัชรา เอี่ยมเจริญ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความเป็นมืออาชีพ
  • การค้นหาจุดแข็งและจุดควรพัฒนา
  • การกำหนดเป้าหมายในชีวิต
  • กลยุทธ์ต่างๆ ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
  • แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน