R012 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

1. นายณฐ ย่าหลี
รอชำระเงิน
1. นางจิรัญภรณ์ ศาสตร์เสริม
รอชำระเงิน
2. นายสุรศักดิ์ สุโอสถ
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 • หลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง 
 • การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน
 • การใช้เครื่องมือในการสำรวจความจริง
 • การใช้เครื่องมือในสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
 • ?เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • การนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และการกำหนดนโยบายระดับชุมชน
 • การขยายผล

 

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

 • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น
 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 • เป็นผู้นำหรือสมาชิกในองค์กรภาครัฐหรือภาคประชาชนระดับชุมชนหรือท้องถิ่น หรือ
 • เป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือประชาชนผู้สนใจการพัฒนาชุมชน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน