R008 การสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัย

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การสร้างและใช้เครื่องมือในการวิจัย

วิทยากร:

รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 

  • หลักการและวิธีการในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
  • การทบทวนเอกสารเพื่อสร้างกรอบคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
  • การนิยามเชิงปฏิบัติการแก่ตัวแปร
  • การสร้างข้อคำถามและการกำหนดมาตรวัดสำหรับแบบสอบถาม
  • การหาคุณภาพของเครื่องมือ
  • การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต
  • การใช้เครื่องมือในเทคนิคต่างๆ ของการเก็บข้อมูล เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group) เวทีชุมชน (Public hearing) การประชุมกลุ่ม (Group meeting)
  • การใช้เครื่องมือแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี (ในระบบ offline และการประยุกต์ใช้ในระบบ online)

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

  • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบเครื่องมือในการวิจัยได้ (แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ชนิดต่างๆ)
  • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี และสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในเทคนิคต่างๆ สำหรับการเก็บรวมรวบข้อมูล

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

      ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน