ตรวจสอบรายชื่อวิชา: เปาปั้นมือ

1. นางกาญจนา ศรัทธาบุญ
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางขัตติยา ทองทา
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางนารีรัตน์ เปรมรัตน์
รอชำระเงิน
4. นางศิริมา คัมภีระ
รอชำระเงิน
5. นายอนุชิต เลิศบัณฑรกุล
รอชำระเงิน
1. นางชนิดา วงษ์ช่างหล่อ
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายนรินทร์ ตรีสุขเกษม
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวนลินทิพย์ อัมพรดนัย
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางพรศิลป์ อยู่วัฒนะกฤตชญา
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวณัฐนันท์ วัชรกุน
รอชำระเงิน
6. นางสาวรัชตา พิมลศักดิ์
รอชำระเงิน
7. นางสาวอรัญญา โพธิ์ประสระ
รอชำระเงิน
8. นายเฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ์
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

(วัตถุดิบในการทาซาลาเปา การเตรียมไส้ซาลาเปา ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ)

ปฏิบัติการ การเตรียมไส้ซาลาเปา

            - ไส้ลาวาไข่เค็ม

            - ไส้ข้าวโพดหวาน

            - ไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - ไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

 

            - ไส้กะทิทุเรียน

การเตรียมแป้งซาลาเปา

            - ซาลาเปาแป้งขาว

 

            - ซาลาเปาแป้งฟักทอง

การปั้นซาลาเปาและการนึ่งสุกพร้อมบริโภค

            - การปั้นซาลาเปาไส้ลาวาไข่เค็ม

            - การปั้นซาลาเปาไส้ข้าวโพดหวาน

            - การปั้นซาลาเปาไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - การปั้นซาลาเปาไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

 

            - การปั้นซาลาเปาไส้กะทิทุเรียน

ตอบข้อซักถามและสรุป

วัสดุที่ผู้เข้ารับการอบรมควรนำมา

             สมุดบันทึก ปากกา ผ้ากันเปื้อน และภาชนะสาหรับใส่อาหาร(ซาลาเปา)ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก ปฏิบัติทำเอง

 

สถานที่ฝึกอบรม  :  ห้องฝึกอบรม (609) ชั้น 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน