ตรวจสอบรายชื่อวิชา: เปาปั้นมือ

วิทยากร:

อาจารย์ญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

(วัตถุดิบในการทาซาลาเปา การเตรียมไส้ซาลาเปา ตลอดจนขั้นตอน และวิธีการเตรียมส่วนผสมต่างๆ)

ปฏิบัติการ การเตรียมไส้ซาลาเปา

            - ไส้ลาวาไข่เค็ม

            - ไส้ข้าวโพดหวาน

            - ไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - ไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

 

            - ไส้กะทิทุเรียน

การเตรียมแป้งซาลาเปา

            - ซาลาเปาแป้งขาว

 

            - ซาลาเปาแป้งฟักทอง

การปั้นซาลาเปาและการนึ่งสุกพร้อมบริโภค

            - การปั้นซาลาเปาไส้ลาวาไข่เค็ม

            - การปั้นซาลาเปาไส้ข้าวโพดหวาน

            - การปั้นซาลาเปาไส้มันม่วงมะพร้าวอ่อน

            - การปั้นซาลาเปาไส้เผือกมะพร้าวอ่อน

 

            - การปั้นซาลาเปาไส้กะทิทุเรียน

ตอบข้อซักถามและสรุป

วัสดุที่ผู้เข้ารับการอบรมควรนำมา

             สมุดบันทึก ปากกา ผ้ากันเปื้อน และภาชนะสาหรับใส่อาหาร(ซาลาเปา)ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก ปฏิบัติทำเอง

 

สถานที่ฝึกอบรม  :  ห้องฝึกอบรม (609) ชั้น 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน