ตรวจสอบรายชื่อวิชา: พลังทีม Generation mix

วิทยากร:

รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 • กระบวนทัศน์ทีมงาน Generation Mix 
 • ธรรมชาติความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การยุคใหม่ 
 • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของ Generation Mix 
 • การบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง 
 • ภาวะผู้นำที่กำชัยชนะ,
 • พลังการสื่อสารและประสานงานด 
 • กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งแบบธรรมชาติ 
 • กระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์และสมอง
 • กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดทีมที่ต้องการ

ผลที่ได้รับจากการอบรม       

 • มีความผูกพันธ์กับสังคมการทำงานและองค์การอย่างเหนียวแน่น
 • ลดภาวะการขัดแย้งระหว่างบุคคลและองค์การต่าง Generation
 • เกิดความร่วมมือและประสานงานกันอย่างมีระบบ
 • สามารถพัฒนาทักษะการคิดของตนเองให้เป็นพลังบวกร่วม
 • ลดภาระการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
 • เกิด Outcome ที่พึงประสงค์ขององค์การอย่างยี่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ       ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกระดับ 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน