ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การโค้ชและการสอนงาน

1. นางสาวธธิรา ศิริพันธ์
รอชำระเงิน
2. นายวรพล วรรณวิโรจน์
รอชำระเงิน
3. นายหล้า ธรรมปัญญาไทกุล
รอชำระเงิน
1. นางสาวจรัสศรี นิยมศิลป์
รอชำระเงิน
2. นางสาววิลาวัลย์ หิรัญโสทร
รอชำระเงิน
3. นายเมธี ภู่ศรี
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง บริษัท สกิลเชป จำกัด

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 • โมเดลการพัฒนาบุคลากร
 • ความสำคัญของบทบาท การโค้ช และเป็นพี่เลี้ยง และการให้คำปรึกษา
 • Leadership mindset
 • การวิเคราะห์ตนเองและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • กิจกรรม Empathic communication การสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจ
 • TAPS model
 • กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการโค้ช (rapport)
 • กิจกรรมฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • กิจกรรมการตั้งคำถามทรงพลังเพื่อการโค้ช
 • เครื่องมือและวิธีการโค้ชแบบ GROW model
 • เทคนิคการให้ความเห็นสะท้อนกลับเชิงบวก
 • การสร้างพลังบวกและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการโค้ช การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความเป็นผู้นำที่ดีและใช้แนวทางการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของทีมงานได้
 • ผู้เข้าอบรมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงานและเพิ่มความสุขในการทำงานได้มากขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 

 • พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน