ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การโค้ชและการสอนงาน

1. นางสาวธธิรา ศิริพันธ์
รอชำระเงิน
2. นายวรพล วรรณวิโรจน์
รอชำระเงิน
3. นายหล้า ธรรมปัญญาไทกุล
รอชำระเงิน
1. นางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่
รอชำระเงิน
2. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
3. นายเทวัลย์ เรืองทอง
รอชำระเงิน
1. นางสาวจรัสศรี นิยมศิลป์
รอชำระเงิน
2. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
3. นางสาวณัฐธยาน์ ลิมปกาญจนารัตน์
รอชำระเงิน
4. นายธเนศ ฝีปากดี
รอชำระเงิน
5. นางสาววิลาวัลย์ หิรัญโสทร
รอชำระเงิน
6. นายเมธี ภู่ศรี
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง บริษัท สกิลเชป จำกัด

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

 • โมเดลการพัฒนาบุคลากร
 • ความสำคัญของบทบาท การโค้ช และเป็นพี่เลี้ยง และการให้คำปรึกษา
 • Leadership mindset
 • การวิเคราะห์ตนเองและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
 • กิจกรรม Empathic communication การสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจ
 • TAPS model
 • กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการโค้ช (rapport)
 • กิจกรรมฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • กิจกรรมการตั้งคำถามทรงพลังเพื่อการโค้ช
 • เครื่องมือและวิธีการโค้ชแบบ GROW model
 • เทคนิคการให้ความเห็นสะท้อนกลับเชิงบวก
 • การสร้างพลังบวกและสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการโค้ช การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความเป็นผู้นำที่ดีและใช้แนวทางการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของทีมงานได้
 • ผู้เข้าอบรมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงานและเพิ่มความสุขในการทำงานได้มากขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 

 • พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน