D106 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

1. นางสาวกัญญ์ศิริ ใจมุ่ง
รอชำระเงิน
2. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ วิมลมาศศ ศกุนตนาคฐิติส์ กรรมการ สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ บริษัท พีดีพีเอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด และ บริษัท เอิร์นแอนด์เอม วิณณ์ จำกัด

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • หลักกฎหมาย ผลกระทบของกฎหมายนี้ต่อการปฎิบัติงาน (ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงาน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
  • การกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (การกำหนดนโยบายตามหลักกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (แนวทางการร่างคู่มือ ระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย)         
  • เอกสารที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมาย (แนวทางการร่างและปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาต่างๆ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • การนำแนวทาง พ.ร.บ. PDPA ไปปฏิบัติและบังคับใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (การจัดทำกระบวนการ นำนโยบาย คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ สัญญาไปใช้ให้ถูกต้อง)

 

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 

  • แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
  • ตัวอย่างคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)   
  • ข้อควรดำเนินการในงานจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แบบประเมินผู้ให้บริการ)
  • ประกาศนียบัตรผ่านฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

    หน่วยงานภาครัฐ เหมาะสำหรับบุคลากรทำงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนหรือผู้ให้บริการในหน่วยงานภาครัฐ บุคคลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน