D104 การพัฒนาความคิดผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การพัฒนาความคิดผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital

1. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
2. นางสาวธธิรา ศิริพันธ์
รอชำระเงิน
1. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
2. นางสาวอัญชลี พูลเกษ
รอชำระเงิน
1. นางสาวพัชร์ชวัล พึ่ถนอมจิตร์
รอชำระเงิน
2. นางศศินันท์ มากงลาด
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.สุชาติ สังข์เกษม

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

  • หลักและปรัชญากับการทำงานที่คนไทยต้องเปลี่ยน (Change Management) 
  •  สถานการณ์ปัจจุบันกับ New Normal 
  • ระบบและวิธีการคิดในการปฏิบัติงาน 
  •  ความคิดพิชิตงานใน 5 หมวด   
 ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแนวคิดด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและการบริหารธุรกิจ
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พัฒนาระบบความคิดในการปฏิบัติงาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ข้อมูลด้านความคิด จากอาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนด้านนี้มากกว่า 30 ปี
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกเชิงปฏิบัติในเชิงลึก และจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน