วิทยากร:

รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • เทคนิคการพูดและบุคลิกภาพการเป็นผู้นำกิจกรรม 
  • วิธีการสร้างกิจกรรมและการเลือกใช้ให้เหมาะสม 
  • การเตรียมการและการแก้ปัญหาในการดำเนินกิจกรรม 
  • การสรุปประเด็น  ผลที่ได้รับจากการอบรม 
  • เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่มภายในองค์กร      
  • ลดค่าใช้จ่ายองค์กรในระยะยาวได้

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน