ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเขียนหนังสือราชการ

1. นางสาวภาสินี ก้านจักร
รอชำระเงิน
2. นายเฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ์
รอชำระเงิน
1. นางสาวณัฐธิดา เสนากูล
รอชำระเงิน
2. นางสาวพิชชาภัทร์ JONGPITUKPONG
รอชำระเงิน
3. นางสาวภัททิพันธ์ น้อยจันทร์
รอชำระเงิน
4. นางสาวอรอินทุ์ พรหมมาพันธุ์
รอชำระเงิน
1. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
2. นางสาวจินตนา ศรีธิน้ำโท้ง
รอชำระเงิน
3. นางสาวธัญกัญจน์ ณัฐรมย์สิริ
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
  • การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า 
  • การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ 
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน