ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเขียนหนังสือราชการ

1. นางสาวภาสินี ก้านจักร
รอชำระเงิน
2. นายเฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ์
รอชำระเงิน
1. นางสาวธัญกัญจน์ ณัฐรมย์สิริ
รอชำระเงิน
วิทยากร:

ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
  • การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า 
  • การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ 
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน