ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การให้บริการยุคใหม่

1. นางสาวณัชชา เรืองพุ่ม
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช
รอชำระเงิน
3. นางสาวฤทัย ชุมเปีย
รอชำระเงิน
4. นางสาวอัญชลี พูลเกษ
รอชำระเงิน
1. นางจารุวรรณ ชอบประดิถ
รอชำระเงิน
2. นางสาวณัฏฐ์ชญา แห่งหน
รอชำระเงิน
วิทยากร:

รศ.ดร.สุชาติ ค้าทางชล

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อความหลากหลายทางเพศวิถีของลูกค้า
  • การสร้างและประยุกต์โมเดลการประเมินพฤติกรรมการบริการ
  • หัวใจสำคัญของจิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพในงานบริการ
  • การบริหารความขัดแย้งและบริหารจิตในภาวะวิกฤติ
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองการพูดเชิงสร้างสรรค์, 
  • การพัฒนาทัศนคติและความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่องานบริการ
  • บุคลิกภาพและเทคนิคการให้บริการอย่างประทับใจ

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน