D049 การออกแบบจัดสวน

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การออกแบบจัดสวน

1. นางสาวกาญจนา ทองมา
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางจันทรสุดา แก้วพลน้อย
ลงทะเบียนแล้ว
3. นายชลธี ลีกิจขจร
ลงทะเบียนแล้ว
4. นายชาตรี ศรีจินตอังกูร
ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวณัฏฐนันท์ เหตะโยธิน
ลงทะเบียนแล้ว
6. นายณัฐธนสรณ์ ส่งเสริม
ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวณัฐนรี ฝั้นสาย
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวณิชารีย์ พิเศษภักดีพงศ์
ลงทะเบียนแล้ว
9. นายทวิช หงษ์ศรีสุวรรณ์
ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวทัศนีย์ ทาศรีเพชร
ลงทะเบียนแล้ว
11. นายนรพนธ์ เจริญธนโชติ
ลงทะเบียนแล้ว
12. นายนันทวัฒน์ โคเมท
ลงทะเบียนแล้ว
13. นายบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ
ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวปัจจรี นกแก้ว
ลงทะเบียนแล้ว
15. นายปารเมศ แก้วเพ็ชร์
ลงทะเบียนแล้ว
16. นายพสิษฐ์ กาญจนสัณห์เพชร
ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวพิชญา ดิลกวุฒิสิทธิ์
ลงทะเบียนแล้ว
18. นายพีรญา จิรัฏฐ์วรานนท์
ลงทะเบียนแล้ว
19. นางริญดา กระจ่างธิมาพร
ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาวลัดดา คลังทรัพย์
ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาววงศ์สุดา ศุภาพร
ลงทะเบียนแล้ว
22. นายวุฒิพงษ์ แว่นแก้ว
ลงทะเบียนแล้ว
23. นางสาวศิวพร เชษฐ์โชติศักดิ์
ลงทะเบียนแล้ว
24. นายสมบูรณ์ ศักดาภพาณิชย์
ลงทะเบียนแล้ว
25. นายสาริทธิ์ วัฒนพฤติไพศาล
ลงทะเบียนแล้ว
26. นางสาวสาวิตรี กามะพร
ลงทะเบียนแล้ว
27. นางสุดารักษ์ ยิ่งสกุล
ลงทะเบียนแล้ว
28. นายสุธาร สิทธัญญาการ
ลงทะเบียนแล้ว
29. นางสาวสุมนี นามหงษา
ลงทะเบียนแล้ว
30. นายสุรสีห์ สิงห์เสือ
ลงทะเบียนแล้ว
31. นางสาวเตือน สายสมร
ลงทะเบียนแล้ว
32. นายเทวัลย์ เรืองทอง
ลงทะเบียนแล้ว
33. นางสาวเสาวลักษณ์ วงสีทา
ลงทะเบียนแล้ว
34. นายสันธาน ศาสนนันทน์
ลงทะเบียนแล้ว
วิทยากร:

รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ และคณะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 • รูปแบบของสวน
 • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
 • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
 • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
 • การประเมินราคา
 • การปักผัง
 • เทคนิคการทำน้ำตก
 • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนในบ้าน
 • ฝึกปฏิบัติการจัดสวนจริง
 • ศึกษาดูงานพรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 40 คน