D048 อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ

1. นางสาวทัศนวรรณ ศรีสะอาด
ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวธัยภัชร์ พระเทพ
ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวปิยดา เอนกทรัพย์
ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวภัสสร เถาสุด
ลงทะเบียนแล้ว
5. วีร ไชยรังสินันท์
ลงทะเบียนแล้ว
6. นายสถาปนา อุบลแย้ม
ลงทะเบียนแล้ว
7. นายสมพร ปั้นเหน่งเพชร
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวอำไพพัสตญ์ งามสมศักดิ์
ลงทะเบียนแล้ว
9. นายเสวก สายสุด
ลงทะเบียนแล้ว
1. นางสาวกมลชนก ปัจวิทย์
ลงทะเบียนแล้ว
2. นายกษิดิศ ฆโนทัย
ลงทะเบียนแล้ว
3. นายกุลเดช ฆโนทัย
ลงทะเบียนแล้ว
4. นายคุณาสิน โพธิสิทธิ์
ลงทะเบียนแล้ว
5. นายเชฏฐ์ ศัลยพงษ์
ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนิชสิธิรัสม์ ชานนทิวัตถ์
ลงทะเบียนแล้ว
7. นายปิยนัตย์ สมุทรวานิช
ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวพิชญา ดิลกวุฒิสิทธิ์
ลงทะเบียนแล้ว
วิทยากร:

อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS), เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ มก.

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • อัญมณีศาสตร์
  • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี
  • พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ
  • หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก
  • ไข่มุก
  • เพชร
  • โลหะที่นำมาทำเครื่องประดับ
  • การประเมินราคาเครื่องประดับ
หมายเหตุ : เรียนทุกวันอาทิตย์

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน