D043 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา

1. นางสาวณัฐธิดา เดชมิตร
รอชำระเงิน
2. นางสาวมนัญญา สีลพัทธ์กุล
รอชำระเงิน
3. นายยอดเพชร พงษ์ก่อสร้าง
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 1) การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพของปัญหา

  2) เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา

      -เทคนิค Idea Mapping

              -เทคนิคผังก้างปลา

           3) การชี้สาเหตุของปัญหา

              -เทคนิค  ปาเรโตชาร์ต

  4) บทบาทของสมองในการตัดสินใจ

  5) การวิเคราะห์ การประเมิน และพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อ

      -บรรลุจุดหมายที่ต้องการ

      -ป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียอื่นๆ ตามมา

  6) การตัดสินใจแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา

        -หัวหน้าศึกษาปัญหา และตัดสินใจสั่งการ

        -หัวหน้าขอข้อมูลจากลูกน้องก่อน แล้วจึงพิจารณาตัดสินใจ

        -หัวหน้าปรึกษาลูกน้อง

        -หัวหน้าตัดสินใจร่วมกับลูกน้อง

                -หัวหน้าให้ลูกน้องตัดสินใจกันเอง

 

             7) Workshop เพื่อฝึกกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน