วิทยากร:

อาจารย์รัตนา กลั่นแก้ว

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • ทำอย่างไรจึงจะบริหารเวลาให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ
  • ความสำคัญและคุณค่าของเวลา
  • หลักในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
  • การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน
  • การวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลา
  • แนวปฏิบัติเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 20 คน