C022 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) บนอุปกรณ์โดรนเพื่อการศึกษา (Drone EDU) ขั้นพื้นฐาน (Basic Level)

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) บนอุปกรณ์โดรนเพื่อการศึกษา (Drone EDU) ขั้นพื้นฐาน (Basic Level)

1. นายเทวัลย์ เรืองทอง
รอชำระเงิน
1. นางสาวณิชชาพัชญ์ การบรรจง
รอชำระเงิน
2. นายเทวัลย์ เรืองทอง
รอชำระเงิน
วิทยากร:

อาจารย์จิรพนธ์ เอี่ยมสะอาด

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 • ทำความรู้จักกับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 
 • การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับกับอาชีพในปัจจุบัน 
 • กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการบินโดรน 
 • องค์ประกอบของโดรนเพื่อการศึกษา 
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Block-Based Coding 
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Python Coding 
 • การปฏิบัติทดสอบการบิน Drone EDU (Test flight) 
 • การปฏิบัติทดสอบการบิน Drone EDU (Mission Manual) 
 • การปฏิบัติทดสอบการบิน Drone EDU ในรูปแบบ Block-Based Coding 
 • การปฏิบัติทดสอบการบิน Drone EDU ในรูปแบบ Python Coding    

หมายเหตุ : ผู้อบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาเองในวันอบรม

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เรียนมีความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) บน อุปกรณ์โดรนเพื่อการศึกษา (Drone EDU) ขั้นพื้นฐาน (Basic Level)
 • ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
 • ผู้เรียนมีเจนคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์โดรนขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ , ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน