C017 การพัฒนาทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ตรวจสอบรายชื่อวิชา: การพัฒนาทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

วิทยากร:

ผศ.ดร.สุชาติ แสนพิช , ดร.อุบล ทองปัญญา ,ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

แนววิชาเรียนโดยสังเขป:

 

  • เบื้องต้นในการพัฒนาการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
  • การใช้เครื่องมือดิจิทัลพัฒนาการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Digital Collaborative Learning)
  • การใช้เครื่องมือดิจิทัลพัฒนาการสอนแบบสื่อความจริงเสริมเสมือน (Augmented Reality)
  • การบูรณาการเครื่องมือเกมดิจิทัลในห้องเรียน (Gamification)
  • การบูรณาการการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
  • ทักษะการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือดิจิทัล
  • แนวทางการสอนยุคดิจิทัล
  • เครือข่ายพัฒนาการสอนสอนยุคใหม่   
  • การประยุกต์ใช้เครื่องมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับสมัคร:

จำนวนที่รับ 30 คน