ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ลงวันที่ 10/04/2567 ดูแล้ว 14 ครั้ง

ตามประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มาสมัคร จำนวน 4 ราย
เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสาธิตการสอนให้คณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม เพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา ดังนี้

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้