สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Lifelong learning Development Office (LLLDO), Kasetsart University

บริการของสำนัก

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก.

...
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพสู่ชุมชน

นำความรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพมาให้กับชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

...
บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ

ให้คำปรึกษาและรายงานวิชาการที่เกี่ยวกับความรู้และการวิจัย

...
เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะผ่านความรู้ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่สมสมัย

เกี่ยวกับสำนัก

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก.

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สพร.มก.)

Life long learning Development Office (LLLDO, KU)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหน้าที่ออกแบบหลักสูตร/บริการ และการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงคุณค่าที่ผู้รับบริการพึงได้รับตลอดห่วงโซ่คุณค่าในกลุ่มพืช/สัตว์เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่มุ่งสู่พรีเมี่ยมโปรดักส์ และการกินดีอยู่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ SDGs ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการฝึกอบรมที่เน้นการ Up skill -Re skill เพื่อพัฒนาสมรรถนะกลุ่มบุคคลในทุกช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทันสมัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งการพัฒนาสื่อที่ทันสมัยในรูปแบบของ Application และ Platform ที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงความรู้และบริการวิชาการ

About Us

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

"องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนทุกช่วงวัย"

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการการเรียนรู้และบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยด้วยระบบอัจฉริยะ ร่วมกับคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยสื่ออัจฉริยะ
 3. พัฒนาสมรรถนะกำลังคน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกทุกช่วงวัย รวมทั้งบริหารจัดการสื่อเพื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงสร้างองค์กร

สำนักงานเลขานุการ

 1. รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ การจัดการบุคลากร การจัดการสถานที่ และยานพาหนะภายในศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C)
 2. จัดการเรื่องการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย
 3. รับผิดชอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร และการจัดการความเสี่ยง

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

 1. วิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม
 2. ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์การเรียนรู้และบริการ

ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้

 1. วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
 2. เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาทักษะ ที่เน้นการ Re-skill Up-skill New-skill เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้

ฝ่ายพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 1. สร้างเนื้อหาสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งาน
 2. สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์
 3. เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการฝึกอบรม

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้