รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายวิษณุ  สันสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา และคณะ ร่วมประชุม กับผู้แทนสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย

ลงวันที่ 29/11/2567 ดูแล้ว 10 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.  รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายวิษณุ  สันสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา และคณะ ร่วมประชุม กับผู้แทนสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย นายชยุตร์ มากวัฒนสุข อุปนายก นายอาจอารมณ์ พงษ์มนตรี กรรมการ นายดิลก  เลิศเกรียงไกร กรรมการ, นายกสมาคมวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และนายชาญณรงค์  ไวยพจน์ เลขาธิการ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมและความร่วมมือด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 
สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้