จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทืำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์กร” สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24/11/2567 ดูแล้ว 22 ครั้ง

22 - 24 พฤศจิกายน 2566  ผศ.ดร.ธานินทร์  คงศิลา รองอธิการบดีกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา รองผู้อำนวยการ  นำบุคลากรร่วมคิด ร่วมใจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทืำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์กร” สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในประเด็น วัฒธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ Vision & Mission & Core value แนวทางการวิเคราะห์ SWOT และ TOWs Matrix เพื่อนำไปสู่แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าประสงค์การจัดทำโครงการ และการติดตามประเมินผล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผลบุญ นันทมานพ เป็นวิทยากร ณ ห้องสีชัง โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งบุคคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงภารกิจในโครงสร้างใหม่ขององค์กร

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้