ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่ายสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

ลงวันที่ 22/11/2567 ดูแล้ว 4 ครั้ง

ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จำนวน 3 ฝ่าย นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้น และประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้พิจารณารับรองคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ และนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่าย ดังรายละเอียดแนบ

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้